Position : FOREMAN

 • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.ช่างก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน : บริการงาน ควบคุมระบบก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
  • ทักษะ : ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานได้เป็นอย่างดี ,มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ มีความรู้ในการใช้ Software Word Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ ขับรถยนต์คล่อง
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

  • หน้าที่หลักและความรับผิดชอบหลัก :

   • 1. บริหารจัดการงานตามเป้าหมายของฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • 2. บริหารโครงการ
   • 3. วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของตนให้ได้ตามเป้าหมาย
   • 4. จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
   • 5. จบโครงการในเวลาและงบประมาณที่กำหนด
   • 6. ปรับปรุงพัฒนาการทำงานของตนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   • 7. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • หน้าที่รอง :

   • 1. จัดการงานอื่นๆหรือกิจกรรมทั่วไปของบริษัท
   • 2. ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงานต้นสังกัด 5 ส.

Join US THIS POSITION

File size 2mb. File type .xls .xlsx .doc .docx .pdf .jpg