News & Activity

Content Filter :
 • อ.วิศวฯแนะพลังงานทางเลือก “โซลาร์เซลล์” เหมาะสุด ไทยมีศักยภาพ

  News
  Date: 26/01/2017
 • พลังงานสะอาดจากแสงแดด เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

  News
  Date: 26/01/2017
 • ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล วางใจ ฟ้าชัย วิศวกรรม ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 86.94 กิโลวัตต์

  News
  Date: 09/12/2016
 • ฟ้าชัย วิศวกรรม ผนึกพลังสถานธรรมปลีกวิเวก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน มาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจนได้รับยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบ ล่าสุดคว้ารางวัล Red

  News
  Date: 25/11/2016
 • ชุมชนต้นแบบ “สถานธรรมปลีกวิเวก” คว้ารางวัล Red Ribbon Awards จาก UNDP แบบอย่างน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและพลังทดแทนมาพัฒนา

  News
  Date: 24/11/2016
 • ฟ้าชัย วิศวกรรม ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้เมโทรซิสเต็มส์ฯ คาดคุ้มทุนใน 5 ปี

  News
  Date: 17/11/2016
 • พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ ฟ้าชัย วิศวกรรม ผนึกพลังขยายความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

  News
  Date: 23/09/2016
 • นักวิจัย MIT พบวิธีผลิตแผงโซลาร์เซลล์ราคาถูกจากเศษหญ้า

  News
  Date: 21/07/2016
 • สมาร์ทฟลาวเวอร์ ป๊อป แผงพลังแสงอาทิตย์ยอดอัจฉริยะ

  News
  Date: 15/07/2016