Position : PURCHASING ENGINEER

 • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง 27 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวอุตสาหกรรม,ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงาน : บริหารงานจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป
  • ทักษะ : ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและพนักงานได้เป็นอย่างดี, มีความรู้ในการใช้ Word, Excel เป็นอย่างดี, สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • บุคลิกภาพ

  • - มีบุคคลิกภาพดี
  • - มีไหวพริบ
  • - มีมนุษย์สัมพันธ์
  • - ซื่อสัตย์
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

  • หน้าที่หลักและความรับผิดชอบหลัก :

   • 1. บริหารจัดการงานตามนโยบายของฝ่ายฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานโครงการให้ได้จำนวนและ Spec ในเวลาที่กำหนดและคุ้มค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดส่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อให้แก่ผู้ใช้งานได้ตามกาหนด
   • 3. วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของตนให้ได้ตามเป้าหมาย
   • 4. จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • หน้าที่รอง :

   • 1. เป็นตัวแทนบริษัทไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
   • 2. จัดการงานอื่นๆ หรือกิจกรรมทั่วไปของบริษัท
   • 3. ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงานต้นสังกัด (5 ส.)

Join US THIS POSITION

File size 2mb. File type .xls .xlsx .doc .docx .pdf .jpg