Position : SR.PROJECT ENGINEER

 • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงาน : บริหารงานวิศวกรรมและโครงการ 5 ปีขึ้นไป
  • ทักษะ : ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานได้เป็นอย่างดี , มีบุคลิกภาพดี, มีไหวพริบ, มีมนุษยสัมพันธ์ ,ซื่อสัตย์,มีความรู้ในการใช้ Project Management Software , Word ,Excel ,และ Power Point เป็นอย่างดี สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้ ชับรถยนต์คล่อง
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

  • หน้าที่หลักและความรับผิดชอบหลัก :

   • 1. บริหารจัดการงานตามเป้าหมายของฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • 2. จัดทำต้นทุน บริหารโครงการ Test&Commissioning
   • 3. วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของตนให้ได้ตามเป้าหมาย
   • 4. จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • หน้าที่รอง :

   • 1. เป็นตัวแทนบริษัทไปประชุมหรือไปพบลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆ
   • 2. จัดการงานอื่นๆ หรือกิจกรรมทั่วไปของบริษัท
   • 3. ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงานต้นสังกัด (5 ส.)

Join US THIS POSITION

File size 2mb. File type .xls .xlsx .doc .docx .pdf .jpg