Position : SALES ENGINEER

 • คุณสมบัติ

  • เพศ : อายุ 28-35 ปี (สัญชาติไทย)
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวฯไฟฟ้า, วิศวฯสื่อสาร, วิศวฯ อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
  • ทักษะ : ภาษาอังกฤษ (Good), คอมพิวเตอร์ MS-Office, มีรถส่วนตัว, เคยประมูลงานวาง spec, ทำงาน SI / EPC
  • บุคลิกภาพ

  • - มีบุคคลิกภาพดี
  • - มีไหวพริบ
  • - มีมนุษย์สัมพันธ์
  • - ซื่อสัตย์
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

  • หน้าที่หลักและความรับผิดชอบหลัก :

   • 1. บริหารจัดการงานตามเป้าหมายของฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • 2. วางแผนการขายตามเป้าที่กำหนดและดำเนินการให้ได้ตามแผน
   • 3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
  • หน้าที่รอง :

   • 1. พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
   • 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
   • 3. ร่วมกิจกรรมทั่วไปของบริษัท
   • 4. ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงานต้นสังกัด (5 ส.)

Join US THIS POSITION

File size 2mb. File type .xls .xlsx .doc .docx .pdf .jpg